Kwaliteit van Zorg

De Praktijk beschikt over het ggzkwaliteitsstatuut. Alle behandelaars hebben kennis van en werken volgens de GGZ zorgstandaarden die zijn ontwikkeld door Akwa GGZ. Wilt u meer informatie over wat deze standaarden inhouden, dan kunt u daarvoor ook terecht op de website thuisarts.nl. Daardoor beschikt De Praktijk over het Keurmerk Basis GGZ en voldoet daarmee aan de hoogste kwaliteitsstandaard. In de Algemene Leveringsvoorwaarden Geestelijke Gezondheidszorg leest u wat u van ons kan verwachten

De Praktijk is ook aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de (NVGzP) Nederlandse vereniging (BIG-geregistreerde) gezondheidspsychologen.  De Praktijk hanteert de bijbehorende Beroepscode voor Psychologen (versie 2024). U kunt de volledige tekst downloaden op de website van NIP: www.psynip.nl. Hieronder staat informatie over een aantal onderwerpen uit de beroepscode waar veel vragen over zijn.

Toestemming

Een cliënt maakt vrijwillig gebruik van de dienstverlening door een psycholoog. Zonder toestemming van de cliënt kan de psycholoog iemand niet als cliënt aannemen. Op deze regel zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld bij een beslissing door de rechter.

Informatie

De psycholoog geeft de cliënt van tevoren informatie over de behandeling, de kosten en de rechten van de cliënt.

Geheimhouding

De psycholoog is verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens over de cliënt moeten vertrouwelijk worden behandeld. Als echter opdracht gegeven is om een rapport te maken, is de psycholoog niet vanzelfsprekend de enige die de gegevens over de cliënt te zien krijgt. Het rapport gaat naar de opdrachtgever, tenzij de cliënt hiertegen zelf bezwaar maakt. Een rapport mag alleen worden gegeven aan de instantie die de opdracht heeft gegeven, niet aan anderen (zie ook ‘rapport’). Er kunnen nog andere uitzonderingen zijn op de plicht tot geheimhouding, bijvoorbeeld bij een beslissing door de rechter.

Nabespreking

Bij een onderzoek heeft de cliënt recht het onderzoek na te bespreken met de psycholoog.

Dossier

Als u cliënt bent bij een psycholoog, dan bewaart de psycholoog gegevens over u in een dossier. In het dossier worden onderzoeksgegevens bewaard, en bij hulpverlening ook gegevens over het verloop van de hulpverlening. De cliënt heeft het recht het eigen dossier in te zien. In de gezondheidszorg is de psycholoog door de wet verplicht het dossier twintig  jaar lang te bewaren.
Verder geldt dat een dossier niet langer bewaard wordt dan nodig is voor het doel waarvoor het is opgesteld. De psycholoog vernietigt het dossier als de cliënt daar schriftelijk om vraagt. (zie brief onder documenten op deze website) Op deze regel zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als het dossier via een opdracht door de rechter tot stand is gekomen.

Gegevensverstrekking

De psycholoog mag in het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als de cliënt daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts is toestemming van de cliënt nodig. Gaat het echter om het doorgeven van gegevens binnen een team van behandelaars dan is daarvoor geen afzonderlijke toestemming van de cliënt nodig. Ook voor het sturen van een rapport aan de opdrachtgever is geen afzonderlijke toestemming nodig (zie ‘rapport’). Er zijn nog andere uitzonderingen waarbij toestemming van de cliënt niet nodig is.

Rapport

De cliënt heeft het recht een psychologisch rapport te lezen, vóórdat het naar de opdrachtgever wordt verstuurd. In het rapport moet niet méér staan dan nodig is voor de beantwoording van de vraag waar het om gaat. De cliënt heeft het recht feiten die niet kloppen in het rapport te verbeteren. De cliënt heeft het recht te verbieden dat het rapport naar de opdrachtgever gaat. Dit geldt niet bij een onderzoek waarbij de psycholoog door de wet verplicht is te rapporteren.

Gaat het rapport naar de opdrachtgever, dan is de psycholoog, als de cliënt erom vraagt, verplicht een kopie van het rapport aan de cliënt te geven. De regels in de Beroepscode zijn zo precies mogelijk opgeschreven, toch kan het voorkomen dat in een bepaalde situatie niet direct duidelijk is of een regel van toepassing is.

Klacht indienen

Per 1 januari 2017 is de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) van kracht. De Praktijk heeft via de NVGzP een eigen klachtenfunctionaris. U kunt daarover uitgebreide informatie via  http://www.nvgzp.nl/nvgzp-klachtenregeling/

De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog. Klachten over het gedrag van de psycholoog in de privé-sfeer en claims over financiële schade als gevolg van het handelen van de psycholoog komen niet in aanmerking voor behandeling. Als klachten gaan over de inhoud van psychologische rapporten, wordt alleen beoordeeld of het rapport aan de normale zorgvuldigheidseisen beantwoordt.

Laatste berichten