Begeleiding en behandeling

Behandelaanbod 2021

Klachtgebied Behandel-en onderzoeksaanbod 
Depressies (incl. seizoensgebonden depressie en post-partum depressie)
 • Individuele therapie (kort, middellang en intensief)
 • Groepstherapie (5 sessies, waarvan 1 voor partners)
 • Lichttherapie
 • Internettherapie (Beating the Blues, 8 sessies plus intake, terugvalpreventie en 3 contactmomenten)
Stressklachten
 • Individuele therapie (kort, middellang en lang)
 • Internettherapie
Angst, fobie, piekeren en trauma
 • Individuele therapie incl. EMDR (kort, middellang en intensief)
 • Internettherapie (Fear Fighter, 9 sessies plus intake, terugvalpreventie en 3 contactmomenten)
Zelfbeeld- en identiteitsproblemen (pesten)
 • Individuele therapie (kort, middellang en intensief): cognitieve gedragstherapie en EMDR
Werk-en studieproblemen (incl. verzuimklachten)
 • Individuele therapie incl. studiebegeleiding (kort, middellang en intensief)
Rouw- en verliesklachten
 • Individuele therapie (kort, middellang en intensief: cognitieve therapie en EMDR)
(Chronische) pijnklachten
 • Individuele therapie (kort, middellang en intensief)
ADHD en ADD
 • Diagnostisch onderzoek incl. rapportage
 • Individuele behandeling (kort en middellang)
Autisme (ASS)
 • Diagnostisch onderzoek incl. rapportage
 • Individuele behandeling (kort: psycho-educatie)
Chronische klachten
 • Mindfulness (intensief) Individueel en groep
Alle mogelijke klachten
 • Consultatie: telefonisch spreekuur iedere woensdag 15.00-16.00 uur
 • (Screenend) diagnostisch onderzoek incl. rapportage * (eenmalig consult danwel kort traject)
 • Loop- en wandeltherapie (groep, doorlopend, in samenwerking met Runningtherapie Alphen aan den Rijn)

Kort: 5 sessies, middellang: 8 sessies, intensief: 12 sessies

*Wanneer diagnostiek van de klachten in het algemeen niet helder of onvolledig is kan een verwijzer van de mogelijkheid gebruik maken deze door De Praktijk te laten onderzoeken. Nadien kan de verwijzer de cliënt evt. zelf behandelen of nemen wij het desgewenst over.

Door de individuele coaching en therapie van De Praktijk kunt u doelgericht werken aan:

 • persoonlijke en professionele ontwikkeling, reïntegratie en loopbaan¬oriëntatie,
 • problemen in persoonlijk leven of werksituatie,
 • psychische problemen die effectief functioneren in het werk belemmeren. o.a. spanning, stress, burnout, trauma, angst, fobie, psychosomatische klachten, eetproblemen, stoppen met roken of andere ongewenste gewoontes)

Werkwijze

Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt in gezamenlijk overleg bepaald of we een volgende stap maken. Er moet tenslotte wel een “klik” zijn met elkaar. In een intake worden problemen en klachten in kaart gebracht, de geschiedenis van de klacht besproken en uw persoonlijke achtergrond. Vervolgens worden wensen en doelen van de gesprekken geformuleerd. Dit wordt vaak een behandelplan genoemd. Er wordt een diagnose gesteld en een inschatting gemaakt van de behandelduur.  Dit behandelplan wordt nu toestemming gestuurd naar de verwijzer in de meeste gevallen de huisarts.

Als tweede fase wordt besproken hoe het doel van de begeleiding het best bereikt kan worden. Binnen onze praktijk hechten we er aan dat behandelaar en cliënt samen beslissen over de doelen die worden gesteld en er wordt ook veel belang gehecht aan het betrekken van netwerken rond de cliënt (familie, vrienden, buurt). Er wordt ook een beginmeting gedaan (ROM). Daarna start de derde fase, de daadwerkelijke behandeling. Aan het einde van de behandeling wordt een eindmeting gedaan (ROM). Op die manier wordt het effect van de behandeling gemeten. De huisarts wordt aan het einde van de behandeling op de hoogte gebracht van de resultaten en de afspraken die gemaakt zijn.

Gestreefd wordt naar kortdurende doelgerichte trajecten van vijf tot twaalf gesprekken; zo nodig wordt een breder terrein bestreken. In het begin zal er meestal een consult per week zijn. Later kunnen deze in overleg met grotere tussenpozen plaatsvinden. Een individueel consult duurt 45 minuten. Ook zijn dubbele consulten mogelijk. Voor partnergesprekken wordt meestal anderhalf uur uitgetrokken.

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat een cliënt wordt doorverwezen naar de Gespecialiseerde GGZ. Dit gaat altijd in overleg met de huisarts. De Praktijk werkt samen met verschillende aanbieders. Voor de jeugdhulp werkt De Praktijk (De Praktijk4Kids) in Alphen aan den Rijn samen met GO!4jeugd die de jeugdhulp coördineert. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar hun website.

Methode

De begeleiding gaat uit van een algemeen erkende en effectief gebleken cognitief-gedragsgerichte aanpak. Met gesprekken, oefeningen en praktijkopdrachten wordt praktisch en concreet gewerkt aan inzicht in eigen functioneren en verandering van houding, gedrag, emoties en denken. Onderliggende betekenissen, overtuigingen en patronen die van invloed zijn op het persoonlijk functioneren, komen hierbij ter sprake. Bij traumaverwerking kan tevens de wetenschappelijk bewezen effectieve methode EMDR worden toegepast. Zie hiervoor de aparte pagina.

Coaching bij het eigen ontwikkelproces is de kern van de begeleiding. Zo nodig wordt tevens therapeutisch gewerkt. Bij leertrajecten zoals supervisie gaat het bovendien om reflectie op en verbetering van het professioneel handelen en het bevorderen van zelfsturend leren.